Blog List

Blog List

Atamer Hukuk

HMK Madde 49 Eleştirisi

HMK Madde 49 HMK’daki çok sayıda sorunlu maddeden birisi de madde 49’dur. “Hakimin Hukuki Sorumluluğu” başlığı altında düzenlenmiş olan 49. madde hakimlerin kusurlu yargılama faaliyetinden dolayı devlet aleyhine tazminat davası açan ve davası esastan reddedilen kişiye 5.000 TL’ye kadar disiplin para cezası verilmesini öngörmektedir. Madde metni şu şekildedir: “Dava esastan reddedilirse davacı, 500 Türk Lirasından […]

Atamer Hukuk

Arama Kararlarındaki CMK Hatası

Arama & El Koyma Kararı Çok sayıda hata barındıran CMK’daki dikkat çekici bir başka önemli yanlış ise arama el koyma kararlarını düzenleyen CMK 119(2) maddesidir. Bu madde arama kararında bulunacak detay olarak aşağıdaki üç unsuru belirtmiştir. • Aramanın nedenini oluşturan fiil, • Aranılacak kişi ve aramanın yapılacağı adres, • Kararın geçerli olacağı süre. İlk bakışta […]

Atamer Hukuk

HMK’daki Tutuklama Yetkisi

HMK ve Tutuklama Çok sayıda hata barındıran Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda (HMK) son derece garip bir şekilde iki ayrı maddede özel hukuk hakimine genel tutuklama yetkisi verilmiştir. Bunlardan birincisi duruşma düzenine ilişkin HMK’nın 151/3 maddesi, diğeri ise yalan tanıklığa ilişkin HMK’nın 264/2 maddesidir. HMK’daki tutuklamaya ilişkin bu maddeler Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile çelişen […]

Atamer Hukuk

Türkiye’de Noterlik Sorunu

Türkiye’de Noter Sorunu Çağın Gerisindeki Noterlik Anlayışı Ülkemizde e-imza ve e-devlet uygulamalarına geçildi ama hala e-noterlik uygulamasında 1 milim yol kaydedilemedi. Yurt dışında e-noter uygulaması var ve vatandaşlar bazı noter işlemleri için notere kadar gitmeden noterin internet sitesi üzerinden online işlem yaptırabiliyor ve online evrak tasdiki yaptırabiliyor. Noterler elektronik imza veya elektronik damga ile dijital […]

Atamer Hukuk

Vesayet Düzenlemesindeki Hatalar

Vesayet Düzenlemesi Vesayet ve kayyımlık Medeni Kanunun 396. ve 494. maddeleri arasında 98 maddeyle düzenlenmiş, vesayet sebepleri, vasinin atanması, görevleri, vesayetin sona ermesi çok detaylı şekilde yazılmıştır. Ama bu maddeler arasında bir kişinin vesayet altına alınmasını kimin talep edebileceği ve hangi vesayet sebebi için ne tür ön delil sunması gerektiği kanuna yazılmamıştır. Kanundaki bu boşluk […]

Atamer Hukuk

Madde Atıflarında Parantez Kullanılması Önerimiz

Mevzuat Atıflarında Slash Karakteri Türkiye’de belirli bir kanun/yönetmelik maddesine atıf yaparken madde ile fıkrayı slash (/) karakteri kullanılmaktadır. Örneğin TCK 125/1 dendiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrası ifade edilmiş olmaktadır. Madde metninde fıkradan sonra gelen bent veya alt bent söz konusu olduğunda ise fıkra ile bendi ayıran bir karakter kullanılmamakta ve fıkra ile […]

Atamer Hukuk

Delil Karartma Suçu Düzenlemesindeki Hatalar

Delil Karartma Suçu Delil karartma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde düzenlenmiş olan ve maalesef tanım olarak madde metninde çok kötü yazılmış bir suç tipidir. TCK madde 281/1: “Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği […]

Atamer Hukuk

Haksız Tahrik Uygulamasındaki Hatalar

Haksız Tahrik Haksız tahrik Türk Ceza Kanunu madde 29’da düzenlenmiş olan genel bir savunma türüdür. Buna göre haksız bir eylemin neden olduğu meydana getirdiği öfke veya yoğun üzüntünün etkisi altında suç işlenmesi durumunda bu husus cezada indirim nedeni teşkil etmektedir. Haksız tahrike ilişkin TCK’nın 29. maddesi şu şekildedir: “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya […]

Atamer Hukuk

Kişisel Veri Suçlarındaki Hatalar

Kişisel Veri Suçları TCK 135 ve 136’da düzenlenmiş suçlar konusunda Türkiye’de büyük bir yanlış anlama ve haliyle yıllardır süren yanlış bir uygulama var. Dolayısıyla yok yere bu suçlardan ceza alan onbinlerce kişi var. Bu büyük ve yaygın yanlış anlamayı izah etmek için önce “veri” ve “kişisel veri” kavramlarını açıklamak gerekiyor . Veri, kişisel verileri de […]

Atamer Hukuk

Doğrudan ve Çapraz Sorgu

Çapraz Sorgu Çapraz sorgu esasen Anglosakson hukuk sistemlerinde mevcut olan bu nedenle Türkiye’de pek iyi bilinmeyen hukuki kavramlardan birisi. Nitekim çapraz sorgu denince sanki tanığın veya sanığın adeta çapraz ateşe tutulur gibi her iki taraftan çapraz sorulara tabi tutulması veya soru-cevap şeklinde ardışık sorular sorulması akla gelebiliyor. Aslında çapraz sorgu bir tarafın tanığına karşı taraf […]